Sažetak projekta

Sažetak projekta     

Iako je profesija pastira od velike važnosti za razvoj svih zemalja, ova profesija polako izumire. Broj ovaca i koza se povećava u Evropi i okolnim zemljama, međutim teško je pronaći savesne pastire koji će brinuti o stadima ovaca i koza. Stoga se neretko iz ovog razloga odustaje od uzgoja ovaca i koza. Pastiri iz zemalja u razvoju često nemaju dovoljno znanja i ne rukovode se evropskim standardima iz ove oblasti.

Ako ne utičemo na edukaciju pastira i ne omogućimo im da prate savremene trendove u ovoj grani poljoprivrede može doći do značajnog smanjenja u  broju ovaca i koza. Ovo može negativno uticati na ukupnu poljoprivredu i  ekonomiju zemalja u  razvoju. Cilj projekta je da edukuje i poveća svest o pastira o evropskim standardima i na taj način poveća produktivnost proizvodnje ovaca i koza (mesa, mleka i vune).

Ciljevi projekta   

1-Da pastiri shvate svoju ulogu u održivom poljoprivrenom razvoju

2- Povećati nivo znanja pastira o uzgoju ovaca i koza

3- Podizanje standarda pastira

4- Povećavanje dobrobiti životinja uzgoju ovaca i koza

5- Usvajanje i primena novih standarda na farmama ovaca i koza

6- Razvijanje strategija za poboljšanje uzgoja ovaca i koza

7- Osigurati proizvodnju na farmama ovaca i koza u skladu sa evropskim kriterijumima za zaštitu dobrobiti životinja

U projektu učestvuje  ukupno 7 partnerskih institucija. U okviru projekta biće organizovane dve obuke za pastire. Prva obuka  biće održana u Srbiji, a druga u Grčkoj. Cilj ovih obuka je usvajanje novih pristupa u stručnom obrazovanju pastira koji će omogućiti da pastiri ovladaju neophodnim  profesionalnim veštinama, povećaju profesionalne kompetencije i prenesu ih u svakodnevnu praksu.

U okviru projekta biće organizovani i kraći kursevi sa većim brojem učesnika kako bi se povećao nivo svesti o značaju pastirske profesije. Ovi kursevi treba da omoguće osavremenjavanje pastirske profesije u skladu sa evropskim standardima poštujući veštine koje su značajne za očuvanje tradicionalnog gajenja lokalnih rasa ovaca i koza. Kako bi se rešio problem pastira koji su zbog svoje profesije često udaljeni od naseljenih mesta projekat treba da pokrene online platformu koja treba da poveže pastire i omogući im lakšu komunikaciju.