Εισαγωγή

Το επάγγελμα του «ποιμένα» μικρών μηρυκαστικών (ποιμενική κτηνοτροφία) είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και τη βιωσιμότητα, -κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική- του συγκεκριμένου συστήματος εκτροφής. Στις μέρες μας, το επάγγελμα αυτό τείνει να εξαφανιστεί παρόλη την αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων σε χώρες-εταίρους του Shepherd Bridge. Η ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των ποιμένων συνδέεται με την ενημέρωση και κατάρτισή τους σε θέματα της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα εκτροφής των ζώων, καθώς και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα προστασίας και χειρισμού των ζώων. Κύριος σκοπός του Shepherd Bridge είναι ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος του ποιμένα στις χώρες-εταίρους μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης αυτών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Στόχοι του Shepherd Bridge  Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση ποιμένων σε θέματα υγείας και ευζωίας των ζώων  Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των ποιμένων ως προς το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκτροφής μηρυκαστικών  Ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της οικονομικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  Προώθηση Βέλτιστων Πρακτικών στην εκτροφή των προβάτων και αιγών  Εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Το έργο υλοποιείται από εταιρικό σχήμα που αποτελείται από 7 εταίρους. Δύο προγράμματα κατάρτισης των ποιμένων έχουν προβλεφθεί, στη Σερβία και στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε τοπικό επίπεδο, πρόκειται να οργανωθούν προγράμματα κατάρτισης που θα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό. Δύο Σεμινάρια με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (stakeholders) έχουν επίσης προγραμματισθεί, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Η ενημέρωση και κατάρτιση των ποιμένων θα συμπληρωθεί από την ανάπτυξη και διάθεση μαθημάτων από απόσταση (e-learning) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που εκπονείται στο πλαίσιο του Intellectual Output 1. Μέσα από τα Intellectual Outputs του Shepherd Bridge, οι ποιμένες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, αλλά και την προσωπική, οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος με παράλληλη τη βελτίωση της οικονομικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων των εκμεταλλεύσεων.