2) Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης, βασισμένης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

http://www.shepherdbridge.org/courses/